אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות , י"ט טבת התשפ"ב, הרב ישי ויצמן

בס”ד, יז טבת ה’תשפב

מקורות לשיעור הכללי :

 

  1. עיין בטבלת השוואת התלמודים.
בבלי ירושלמי
ויהו עדים יודעים את מי הן מעידין ולפני מי הן מעידין

ומי עתיד ליפרע מהן

שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה’

ויהו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין

ומי עתיד ליפרע מהן

שנאמר אלהים נצב בעדת אל

וכן ביהושפט הוא אומר ויאמר אל השופטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי (אם) לה’

שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה תלמוד לומר “עמכם בדבר משפט” – אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רב אמר כי היכי דלימטיי’ שיבא מכשורא רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא מחסיא אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשורא

כי המשפט לא-להים הוא א”ר חמא ברבי חנינא אמר הקב”ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממון ונותנים לזה שלא כדין אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליו

ויהו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין

ויהו העדים יודעין את מי מעידין ולפני מי מעידין

לפני מי שאמר והיה העולם

שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה’ ואומר אלהים נצב בעדת אל.

 

וכן יהושפט אומר לשופטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לה’

וכי אפשר לבשר ודם לדון את בוראו אלא אמר הקב”ה אנא אמרית דיהא לראובן מאה דינר ולשמעון ולא כלום ואת נוטלן מזה ונותנן לזה עלי לשלם לו וליפרע מאותו האיש.

 

  1. רמב”ן דברים יז א

“ימין ושמאל” – אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין לשון רש”י וענינו אפילו תחשוב בלבך שהם טועים והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך תעשה כמצותם ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה אבל תאמר כך צוה אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו וזה כענין רבי יהושע עם ר”ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו (ר”ה כה) והצורך במצוה הזאת גדול מאד כי התורה נתנה לנו בכתב וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות וחתך לנו הכתוב הדין שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא או כוונתה כי על הדעת שלהם הוא נותן (ס”א לנו) להם התורה אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול ולשון ספרי (שופטים קנד) אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם.

  1. ירושלמי הוריות פ”א ה”ב

דתני יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם ת”ל ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל

  1. הקדמת שו”ת “אגרות משה”

ומפורש כן בסנהדרין דף ו אחר שאמר ויהו הדיינים יודעים וכו’ ופירש”י עיי”ש, וכוונתו דזהו האמת להוראה שמחוייב להזדקק ולהורות ולדון אף שאינו האמת ממש.

  1. הקדמת “קצות החושן”

אך לא נתנה התורה למלאכי השרת ואל האדם נתנה אשר לו שכל האנושי ונתן לנו הקב”ה התורה ברוב רחמיו וחסדיו כפי הכרעת שכל האנושי גם כי אינו אמת בערך השכלים הנבדלים…

ובזה יובן הא דאיתא בזוהר מחידושי אורייתא דבורא ארץ חדשה ומי יבא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו ולחדש דבר מעתה והכל ברא הקב”ה חוץ מן השקר שבני אדם בודין מלבן ומאן דמשקר ח”ו אין זה חידושי תורה והאמת כבר היה אבל הקב”ה בחר בנו ונתן לנו את התורה כפי הכרעת שכל האנושי אף על פי שאינו אמת ואם כן המחדשו הוא חידוש גמור רק שיהיה אמת בהכרעת שכל האנושי וזו שהראה הקב”ה למשה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כי נתחדשו הדברים על פי התלמיד המחדשו.

 

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב