התלמוד הירושלמי בתורת הסוד , ג' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

שיעור נפלא מאת ראש הישיבה הרב ישי ויצמן בנושא: “אורו של התלמוד הירושלמי מתבאר בפנימיותה של תורה”

מקורות:

זוהר חדש רות, קח ע”א
*גירסת האר”י הק’ בספר הליקוטים, עי’ מתוק מדבש שם.
“על הגאולה”, זה ספר נביאים. “ועל התמורה”, זה תלמוד בבלי, שנתחלף ונתבלבל הלשון. “וזאת התעודה בישראל”, זה תלמוד ירושלמי.

זו”ח איכה קיב ע”ב
“והאור”, זה התלמוד ירושלמי, דנהיר נהורא דאורייתא, לבתר דאתבטל דא, כביכול, אשתארו בחשוכא. דכתיב, “במחשכים הושיבני”, זה תלמוד בבלי, דאזלין ביה בני עלמא במחשכים:

מאורי אור (למקובל רבי מאיר פאפירש), ערך תלמוד תלמוד
בבל”י גי׳ תקכ”ד פרקים שבתלמוד כי תלמוד בבלי כנגד רחל בב”ל גי׳ ל”ד אתוון דמילוי א-דנ”י ותלמוד ירושלמי כנגד לאה הנק׳ ירושלים ונ”ל כי ז”ס ארז”ל מחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי כי תלמוד ירושלמי אינה מלובשת כמו זאת.

הגהות הרמ”ז על עץ חיים, יא
סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה, כי היא סוד ירושלים, ובבלי ברחל… כי הנה בתחילת הגלות לא היו כ”כ ניצוצות שקועות וזכו אותם הצדיקים לתקן ניצוצות גדולות בסוד לאה, כי הנה סוד התלמוד לברר בירורין ולהוציא הפסולת, בסוד קש ותבן, שהם הקושיות… ואח”כ תקפה צרת השיעבוד, כי גברה כח הקליפה, ולא היו יכולים לברר עוד בבחינה עליונה, רק בסוד בבלי כנזכר, וזה סוד שאמרו “במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי”, שהוא במדרגה יותר תחתונה מהירושלמי…

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • שיעור כללי בנושא מיטב בבבלי ובירושלמי

  הרב ישי ויצמן, כ"ה טבת התשפ"א

  בס"ד שיעור כללי מיטב - בבלי וירושלמי בכלל דרך העבודה צריך להיות: להשוות על כל ענין את הבבלי לעומת הירושלמי. (אגרות הראי"ה ח"ב, אג' תקנב).   הסוגיות בירושלמי המקבילות לסוגיות מיטב מופיעות בגיטין תחילת פרק חמישי, על דברי המשנה "הניזקין שמין להן בעידית" וכו'. נעיין…

 • הרב ישי ויצמן ראש ישיבת הסדר חולון

  קצרים בירושלמי | קניין שדה כקניין אשה?

  הרב ישי ויצמן, י' כסלו התשפ"א

  בתחילת מסכת קידושין אומרת המשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים. התלמוד הבבלי למד זאת בגזירה שווה מקניית שדה: "גמר 'קיחה' 'קיחה' משדה עפרון". הלשון של לקיחה האמורה לגבי נשיאת אישה מופיעה גם בפרשת חיי שרה, שם קונה אברהם את שדה מערכת המכפלה. אז האם קונים אישה…

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – פטור טמון באש

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  בס"ד, א' כסליו ה'תשפ"א   שיעור כללי בנושא פטור טמון באש   פטור טמון באש בשני התלמודים דנים במקור בתורה לפטור טמון באש.  בבבלי (ס ע"א):  אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא "קוצים" "גדיש" "קמה" ו"שדה"? צריכי! דאי כתב רחמנא "קוצים", הוה אמינא קוצים הוא…