התלמוד הירושלמי בתורת הסוד , ג' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

שיעור נפלא מאת ראש הישיבה הרב ישי ויצמן בנושא: “אורו של התלמוד הירושלמי מתבאר בפנימיותה של תורה”

מקורות:

זוהר חדש רות, קח ע”א
*גירסת האר”י הק’ בספר הליקוטים, עי’ מתוק מדבש שם.
“על הגאולה”, זה ספר נביאים. “ועל התמורה”, זה תלמוד בבלי, שנתחלף ונתבלבל הלשון. “וזאת התעודה בישראל”, זה תלמוד ירושלמי.

זו”ח איכה קיב ע”ב
“והאור”, זה התלמוד ירושלמי, דנהיר נהורא דאורייתא, לבתר דאתבטל דא, כביכול, אשתארו בחשוכא. דכתיב, “במחשכים הושיבני”, זה תלמוד בבלי, דאזלין ביה בני עלמא במחשכים:

מאורי אור (למקובל רבי מאיר פאפירש), ערך תלמוד תלמוד
בבל”י גי׳ תקכ”ד פרקים שבתלמוד כי תלמוד בבלי כנגד רחל בב”ל גי׳ ל”ד אתוון דמילוי א-דנ”י ותלמוד ירושלמי כנגד לאה הנק׳ ירושלים ונ”ל כי ז”ס ארז”ל מחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי כי תלמוד ירושלמי אינה מלובשת כמו זאת.

הגהות הרמ”ז על עץ חיים, יא
סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה, כי היא סוד ירושלים, ובבלי ברחל… כי הנה בתחילת הגלות לא היו כ”כ ניצוצות שקועות וזכו אותם הצדיקים לתקן ניצוצות גדולות בסוד לאה, כי הנה סוד התלמוד לברר בירורין ולהוציא הפסולת, בסוד קש ותבן, שהם הקושיות… ואח”כ תקפה צרת השיעבוד, כי גברה כח הקליפה, ולא היו יכולים לברר עוד בבחינה עליונה, רק בסוד בבלי כנזכר, וזה סוד שאמרו “במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי”, שהוא במדרגה יותר תחתונה מהירושלמי…

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב