פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 10 , י"ז ניסן התשע"ז, הרב אביב זגלמן

הרב אברהם יצחק הכהן קוק – “אורות התחיה”, פסקה כ’.

נמצא בשמונה קבצים, קובץ ב’ (שפורסם בחייו בשם ‘ערפילי טוהר’), פסקה רפג.

“מחלוקת הדעות ע”ד הדרכת הכלל, אם בזמן הזה, שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהכשרים נושאי דגל שם ד’ לא יהי להם שום יחש עם פורקי העול הפושעים, או שמא כח השלום הכללי מכריע את הכל, – כל עקרה של פלוגתא זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה, מצד חיצוניות נפשה, והיא מטהרת והולכת.

אלה הכתות יחדו הנן בזה במדרגת שתים נשים זונות שבאו אל שלמה: הדבור “הביאו חרב” נסיון הוא מחכמת אלהים שבמלכות ישראל: אותה הראויה להדחות, היא הטוענת: “גזורו”, ובהתמרמרה מבלטת היא את אמתת הטינא שבלב שהיא חשה בעצמה, שכל ענינה הוא רק “גם לי גם לך לא יהיה, – גזורו!”, והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת : “תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו”, ורוה”ק צווחת : “תנו לה את הילוד החי, היא אמו!”.

אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, אע”פ שפרוד גמור כהעולה על לב המנתחים באכזריות אי אפשר הוא והיה לא יהיה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שהננו בטוחים עליה שלא תתקים, “אשר אתם אומרים : היה נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאם ד’ אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם!”, וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה – אפילו כשלא באה ולא תבא לידי מעשה.

יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמך הוא גם ע”י הרשעים, שעם כל רשעתם כ”ז שהם דבוקים בחפץ לבם לכללות האומה, עליהם נאמר, “ועמך כולם צדיקים”, וחיצוניות הרשעות שלהם מועילה היא לאמץ כחם של צדיקים “כדורדיא לחמרא”, והפרוד המדומה חותר הוא תחת יסוד הקדושה כולה, כמעשה עמלק שזנב את הנחשלים, פליטי הענן, “שלח ידיו בשלומיו, חלל בריתו”.”

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב