פולמוס הפרדת הקהילות – שיעור 12 , י"ג טבת התשע"ח, הרב אביב זגלמן

רש”י, ספר במדבר פרק ט”ז פסוק א.

“ויקח קרח – לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהנה, וזהו שתרגם אנקלוס ‘ואתפלג’ נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן “מה יקחך לבך”, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם.”

רש”י, ספר בראשית פרק מ”ט פסוק ו.

“בקהלם – כשיקהיל קרח שהוא משבטו של לוי, את כל העדה על משה ועל אהרן: אל תחד כבודי – שם אל יתיחד עמהם שמי, שנאמר “קרח בן יצהר בן קהת בן לוי”, ולא נאמר בן יעקב. אבל בדברי הימים, כשנתיחסו בני קרח על הדוכן, נאמר “בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל”:”

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב