קצרים בירושלמי | קניין שדה כקניין אשה? , י' כסלו התשפ"א, הרב ישי ויצמן

בתחילת מסכת קידושין אומרת המשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים.
התלמוד הבבלי למד זאת בגזירה שווה מקניית שדה: “גמר ‘קיחה’ ‘קיחה’ משדה עפרון”.
הלשון של לקיחה האמורה לגבי נשיאת אישה מופיעה גם בפרשת חיי שרה, שם קונה אברהם את שדה מערכת המכפלה.

אז האם קונים אישה כמו שקונים שדה?

מה יש לתלמוד הירושלמי לומר לנו בנושא?

שיעור קצר מאת הרב ישי ויצמן לעיון בהבדל בין גישות התלמודים לסוגיה.

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב

 • סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

  הרב ישי ויצמן, ז' כסלו התשפ"ב

  בס"ד, ט אלול ה'תשפא שיעור כללי בנושא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה   "מנא הני מילי" בגמרא דנים במקור ההלכה הפותחת את המסכת – "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה", ושואלים: "מנא הני מילי?". בהמשך הסוגיות, בדף ד ע"ב, מבררים בגמרא את המקור…

 • רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים

  הרב ישי ויצמן, ד' כסלו התשפ"ב

  המשנה הראשונה בפרק "כיצד מברכין" אומרת שנחלקו רבי יהודה וחכמים כיצד מברכים: ועל הירקות הוא אומר "בורא פרי האדמה"; רבי יהודה אומר: "בורא מיני דשאים". בגמרא מסבירים את טעמו של רבי יהודה (מ ע"א): ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא: מאי טעמא דרבי…

 • אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו?

  הרב ישי ויצמן, ג' כסלו התשפ"ב

  "וַֽיִּגְדְּלוּ֙ הַנְּעָרִ֔ים" אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו? המשנה במסכת בבא מציעא (יב ע"א) מלמדת שמציאת בנו ובתו הקטנים היא של האב, ואילו מציאת בנו ובתו הגדולים היא שלהם. בשני התלמודים מביאים את דברי רבי יוחנן, שאומר שההגדרה של קטן וגדול במשנה זו…