שיחת מוסר , י"ג כסלו התשע"ו, שיחת מוסר

שיעורים נוספים

 • פרק א’ – ושמואל בקוראי שמו

  הרב אלעזר אהרנסון, כ"ו אב התשע"ה

  לעת עתה יופיעו כאן רק מקורות לשיעור. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב ותען חנה ותאמר לא אדני - אמר עולא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא, אמרה ליה: לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. איכא…

 • דן ידין עמו

  הרב ישי ויצמן, י"ט טבת התשע"ו

  חז"ל מפרשים שברכתו של יעקב לדן מכוונת לשמשון, וכח הנהגה זה דומה להנהגתו של יהודה, שהוא "אחד שבטי ישראל". הקשר בין דן ליהודה קיים בהרבה מקומות, מראשית ימי ישראל ועד אחריתו. מי הרג את עשו? בבבלי סוטה (יג ע"א) אומרים שחושים בן דן הרגו בפתח…

 • דף כ ע”א – “כל המשנה ובא אחר ושינה בו”

  הרב ישי ויצמן, ח' כסלו התשע"ז

  רשמים מתוך השיעור היומי בגמרא עיון. סוכם ע"י תלמידים. מה ההבדל בין בהמה שרבצה ברה"ר שהבהמה הבועטת בה חייבת, לבין כלים שבעליהם הניחם ברה"ר, שהבהמה הבועטת בהם פטורה? האם תשלומי נזיקין באים כעונש על חטאו של המזיק, לפצות את הניזק, או לתקן את המציאות הפגומה?…