שמואל

  • 3 דקות

    פרק א’ – ושמואל בקוראי שמו

    הרב אלעזר אהרנסון, כ"ו אב התשע"ה

    לעת עתה יופיעו כאן רק מקורות לשיעור. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב ותען חנה ותאמר לא אדני - אמר עולא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא, אמרה ליה: לא…

    מאמר

צור קשר

"לחזות בנועם..."