בחירת יום חופש ממילואים , ז' כסלו התשע"ו, בחירת יום חופש ממילואים

שאלה: אדם נקרא לשירות מילואים המתחיל לפני יום הכיפורים ומסתיים לאחר סוכות. באפשרותו לצאת לחופשה ליום אחד, והוא שואל האם עליו לבחור לצאת ביום כיפור כדי שיוכל לצום ולהתפלל במניין (שכן לא ניתן לעשות זאת במהלך הפעילות), או שרשאי לבחור לצאת בסוכות?

 

תשובה: בשו”ת הרדב”ז (חלק ד סימן יג) נשאל מתי יבחר להשתחרר אדם ש”היה חבוש בבית האסורים ולא היה יכול לצאת להתפלל בעשרה ולעשות המצות, והתחנן לפני השר או ההגמון ולא אבה שמוע להניחו זולתי יום אחד בשנה איזה יום שיחפוץ”. הרדב”ז עונה שכלל נקוט בידינו הוא שאין מעבירין על המצות ו”הלכך המצוה הראשונה שתבא לידו שאי אפשר לעשותה והוא חבוש בבית האסורים קודמת ואין משגיחין אם המצוה שפגעה בו תחלה היא קלה או חמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות”. בדבריו דוחה הרדב”ז דעה לפיה יש לבחור לקיים את המצווה החשובה ביותר, ואם מצווה זו אינה קרובה עליו להמתין מלצאת עד שיבוא זמנה. אמנם ראה בשו”ת ציץ אליעזר (חלק י סימן כה) המביא שיטות לפיהם יש לתת עדיפות למצוה החשובה יותר, אולם לענייננו אין הדבר משנה משום שיום הכיפורים הוא המצווה הראשונה ומסתבר גם שאת מצוות ארבעת המינים יוכל לקיים בצבא.

 

מדברי הרדב”ז למדנו שאדם צריך לכוון את חופשותיו בהתאם לאפשרות לקיום המצוות ואינו יכול לבחור את החופשה לפי שיקולים אחרים של נוחות מנוחה וכו’. דברי הרדב”ז התקבלו על ידי פוסקים רבים ולכאורה עולה מכך שהמשרת במילואים מחויב לבחור לצאת ביום הכיפורים כדי שיוכל לצום.

 

נראה שנדון דידן אינו דומה כלל למקרה בו דן הרדב”ז. אדם המשרת במילואים ובשל כך אינו יכול לצום ביום כיפור אינו נחשב כמי שלא מקיים את מצוות הצום מחמת אונס, אלא הוא נחשב כמי שמקיים מצווה אחרת של הגנת ישראל והצלת נפשות הדוחה את מצוות הצום. לפי זה אין כאן כל שאלה של ביטול מצוה שתשליך על מועד החופשה מהמילואים. אדם המשרת במילואים ביום כיפור ובשל כך אינו צם מקיים מצווה לא פחות חשובה ממצוות הצום, ולכן אינו חייב להשתחרר כדי שיוכל לצום. משום כך למשל מותר לכתחילה להתנדב לשירות מילואים שיצא ביום כיפור ולא יוכל לצום בו, זאת אפילו שאסור לאדם להכניס עצמו למצב בו יהיה אנוס שלא לקיים את מצוות הצום.

 

וראה עוד שו”ת מלומדי מלחמה סימן יא המוסיף עוד שלא זו בלבד אלא שחייל המצוי בפעילות הכרוכה בחילול שבת, אין ראוי לו לכוון לצאת לחופשה דווקא בשבת על מנת להימנע מחילול השבת, שאם לא כן יבואו הרואים לומר שפעילות צבאית אינה דוחה שבת ויבואו לזלזל בה. בנידון דידן אמנם יכול להשתחרר ביום כיפור (ויש לחלק בין יום כיפור לשבת ואמכ”ל), אבל אין צורך להשתדל לצאת לחופשה דווקא ביום כיפור והחייל יכול ליטול את חופשתו בכל יום שירצה.