תענית לחיילים בעשרה בטבת , ז' כסלו התשע"ו, תענית לחיילים בעשרה בטבת

שאלה: האם חייל הנמצא בפעילות ביטחונית שוטפת זקוק לצום בעשרה בטבת. במידה ומותר לו לאכול ולשתות כיצד יעשה?

 

תשובה: מטרתה של הפעילות השופטת היא להגיב על איומים אפשריים מצד גורמים עוינים, וכגון מחבלים, מסתננים, ומפגעים אחרים. הפעילות הביטחונית נועדה לשמור על חיי החיילים ועל חיי האזרחים. היא נחשבת כצורך למניעת פיקוח נפש ומותר לחלל את השבת כדי לבצעה.

 

כדי שחייל יהיה במלוא הכשירות לפעול כראוי במקרה הצורך עליו לאכול ולשתות כפי הנדרש, שאם לא כן, יהיה חלש מכדי לתפקד בעת פקודה. אשר על כן מותר לחיילים לאכול כפי הצורך בתענית, ולא זו בלבד אלא שחובה עליהם לאכול כראוי ואסור להם להחמיר על עצמם ולהתענות, שכן אז לא יוכלו לפעול כפי הצורך אם יידרשו לכך.

 

ונשאלת השאלה מה יהיו סדרי האכילה והשתייה של החיילים? בספר ערוך השולחן אורח חיים סימן תקנד סעיף ז (וראה גם שו”ת ציץ אליעזר חלק י סימן כה פרק טז), כותב שהחובה לאכול דווקא פחות מכשיעור אינה אלא ביום הכיפורים שהוא מדאורייתא, אבל בתעניות שהם מדרבנן אין כל הבדל בין שיעור ופחות מכשיעור. ואמנם יש שחלקו עליו לגבי תשעה באב, אבל לגבי שאר התעניות כולי עלמא מודים לכך. אשר על כן יכולים החיילים לאכול גם יותר מכזית בבת אחת  לצורך שמירה על יכולת תגובה ראויה.

 

אמנם יש להקפיד לאכול ולשתות רק את הכמות המינימאלית הנחוצה לשם שמירה על יכולת תגובה, ואין להוסיף על כך מאומה שלא לצורך זה.